Projektna razrada i suradnici !

Sama izrada projekta do njene završne faze, gotove građevine sa uporabnom dozvolom, prolazi kroz više stupnjeva razrade, promjena i prilagodba te na njoj radi više timova ljudi. Krenuvši sa željom tj. projektnim zadatkom investitora, uvjetima prostorno-planske dokumentacije, osnovnoga idejnoga rješenja, izrade idejnoga projekta sa 3D modelom ili već generirane vizualizacije, zatim glavnoga projekta arhitekture sa svim suradnicima tj. projektantima instalacija, izvedbenoga projekta, nadzora nad gradnjom, priprema dokumentacija i ishođenja uporabne dozvole, izrada energetskoga certifikata, izrada etažnoga elaborata i provedbe u zemljišnim knjigama. U konačnici na svakom projektu, a donekle i ovisno o njegovom obujmu i kompleksnosti, rade timovi od 10-20 projektanata.Kontakti i linkovi !


Suradnici

 1. Solarventprojekt d.o.o. - projektant strojarske instalacije
 2. Goran Vučković, dipl.ing.građ. - projektant instalacija vode i kanalizacije
 3. Nije greda d.o.o. - projektant konstrukcije
 4. Prona grad d.o.o. - projektanti konstrukcije i instalacija
 5. Kosović d.o.o. - projektant protupožarne zaštite
 6. MM-design - suradnik na izradi vizualizacija
 7. Dekode d.o.o. - projektant tehnološke opreme kuhinja
 8. Amplituda vala d.o.o. - projektant elektroinstalacija

Investitori

 1. Projekt MT d.o.o.
 2. Falačec d.o.o.
 3. Dom d.o.o.
 4. Gec GP d.o.o.
 5. Gec d.o.o.
 6. BMT d.o.o.
 7. Poli mora d.o.o.
 8. Pindus d.o.o.

picture loaded online

issa visual j.d.o.o.postupak


1 - projektni zadatak

2 - provjera prostorno planske dokumentacije

2 - provjera katastarske čestice i vlasništva

3 - izrada idejnoga projekta i 3D modela

4 - izrada glavnoga projekta

5 - izrada izvedbenoga projekta, gradnja
6 - uporabna dovola, etažni elaborat, zemljišne knjige